REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ZAWODOWIEC MECHANIKA 2016/2017”

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ZAWODOWIEC MECHANIKA 2016/2017”

 I.    CELE  KONKURSU
1.    Rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów;
2.    Popularyzowanie zagadnień zawodowych wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1;
3.    Wyłowienia talentów zawodowych, szczególnie uzdolnionych uczniów w swojej dziedzinie nauki;
4.    Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad zewnętrznych;
5.    Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z nauki w swojej dziedzinie;
   
II.    ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU
1.    Uczestnikami Konkursu są wszyscy uczniowie szkoły, klas II, III, IV, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami zawodowymi i osiągają dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce;
2.    Konkurs trwa cały rok szkolny 2016/2017;
I etap – wstępne podsumowanie konkursu na uroczystej szkolnej gali podsumowującej I semestr;
II etap – ogłoszenie wyników podczas zakończenia roku szkolnego 2016/2017;
3.    Do klasyfikacji końcowej brana jest pod uwagę średnia ocen końcowych z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, ocena z praktyk zawodowych oraz wyniki egzaminów z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie w podziale na poszczególne profile kształcenia.
4.    Uczniowie klas IV mogą zdobyć maksymalnie 50 punków, 10 punktów za średnią z przedmiotów zawodowych i po 20 punktów za wyniki egzaminu w każdej z dwóch kwalifikacji w zawodzie.
5.    Uczniowie klas III mogą zdobyć maksymalnie 40 punktów, 10 punktów za średnią z przedmiotów zawodowych i 20 punktów za wyniki egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, 10 punktów za wyniki praktyk zawodowych.
6.    Punkt 5 nie dotyczy klasy III elektronik, klasy III mechanik i klasy III hotelarstwa. W tych klasach uczniowie mogą zdobyć na koniec roku szkolnego maksymalnie 20 punktów: 10 za średnią z przedmiotów zawodowych, 10 za praktyki zawodowe, z uwzględnieniem wskaźnika 0.8.
7.    Uczniowie klas II uzyskują swój wynik na podstawie średniej ocen z przedmiotów zawodowych do dwóch miejsc po przecinku.
8.    Punkty uzyskane przez uczniów klas III, IV są przeliczane na wynik procentowy [%].
9.    Przyznawanie punktów wygląda następująco:

zawodowiec2016

 

10.    Wychowawcy poszczególnych klas podliczają punkty wpisując oceny do formatki konkursowej i podają wyniki do szkolnej komisji konkursowej najpóźniej na cztery dni przed uroczystą galą/zakończeniem roku.
11.    Szkolna Komisja została powołana w składzie:
Przewodniczący: Arkadiusz Świątek
członek komisji: Beata Chwalińska

III.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1.    Zwycięzcą konkursu w poszczególnych klasach jest uczeń, który uzyska najwyższy wynik.
2.    Ze wszystkich klas II zostaje wybrany jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł „ZAWODOWCA MECHANIKA KLAS II” oraz nagrodę rzeczową wraz dyplomem.
3.    Ze wszystkich klas III zostaje wybrany jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł „ZAWODOWCA MECHANIKA KLAS III” oraz nagrodę rzeczową wraz dyplomem.
4.    Ze wszystkich klas IV zostaje wybrany jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł „ZAWODOWCA MECHANIKA KLAS IV” oraz nagrodę rzeczową wraz dyplomem.
5.    W poszczególnych klasach zostaną również wyróżnieni uczniowie zajmujący drugie i trzecie miejsce.
6.    Uczniowie wyróżnieni otrzymują nagrodę rzeczową.
7.    Powyższe nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Dyrekcję ZSP Nr 1 zostaną uroczyście wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.
8.    W przypadku jednakowej realizacji procentowej przez kilku uczniów w jednym roczniku o przyznaniu nagrody decyduje wyższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w danej klasie na koniec danego roku szkolnego.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zastrzega się, aby uczniowie biorący w podsumowaniu punktów mieli zaliczone wszystkie (wcześniejsze i bieżące kwalifikacje pisemne i praktyczne) oraz nie mogą mieć wystawionej z przedmiotów zawodowych żadnej oceny dopuszczającej.
2.    Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Szkolna Komisja Konkursowa.


Przewodniczący Szkolnej Komisji i Organizator
Konkursu  Zawodowiec Mechanika
                                                                                                            
mgr inż. Arkadiusz Świątek

plakat zawodowiec

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl